Totalprosjekt

Design, prosjektering og gjennomføring

En grundig behovsanalyse er nøkkelen for et vellykket prosjekt

Ut ifra en behovsanalyse definerer man i samråd med kunde rett sikkerhetsnivå på teknikken (redundansnivå) og hvilke kapasitet man skal dimensjonere for med hensyn på plass for datautstyr og hvor mye effekt det trenger. Her er det viktig å vurdere om man vil bygge i steg fra dagens behov til et mulig fremtidig behov

Lokale forhold som nordisk klima, elektriske nettsystemer og myndighetskrav er vesentlige punkter å ta hensyn til i et prosjekt

Av generelle punkter er særlig miljø og energieffektivitet viktige momenter, både ved etablering og i den videre drift – Totalkostnad for anlegget i hele dets planlagte levetid er et nøkkelord

IT Modules – din partner i hele produktets livssyklus

Målet er å produsere rett løsning med balansert sikkerhetsnivå som i tillegg ivaretar miljøaspekter og spesielle behov som den enkelte kunde måtte ha.

Prosjektmodell – 360 grader

IT Modules tilbyr å kunne ta ansvar for alle faser av et produkt fra ide, etablering til drift og vedlikehold. Med dette sikres tydelige ansvarsforhold, kompetanse på leveranse med tilhørende god support/drift i ettertid. Man sikrer også at dokumentasjon forblir enhetlig og en synergi i løsningsutvikling.
Prosjektmodellen vår
Prosjekteringsfase
I prosjekteringsfasen er første steg å gjøre en grundig behovsanalyse. Ut ifra denne utredes bl.a.
På selve IT modulen
På lokasjonen
Generelt

Ønsker du å vite mer?